VEDTÆGTER FOR 
‘DEN SELVSTÆNDIGE INSTITUTION ROSENHOLM FESTIVAL’

§1. Institutionen er hjemmehørende i lokalområdet (tidligere kendt som Rosenholm Kommune).

§2. Vores formålsparagraf:

  • Vi skal tilbyde alle festivalens gæster, børn og unge, det modne publikum og de ældre, et kulturarrangement med et, alsidigt musik og underholdningsprogram.
  • Vi skal holde fokus på sikkerheden i forhold til myndighedskrav.
  • Vi skal have gratis entré og festivalen skal finansieres ved ansøgning af midler fra fonde og sponsorstøtte og overskuddet fra salg af øl, spiritus, vand, is og frugt.
  • Vi skal værne om de frivillige hjælper og integrere tilflyttere og de svage i lokal området, i vores frivillige arbejde.

Overskuddet fra festivalen skal uddeles fra vores støtteudvalg. Støtteudvalgets mission er at yde støtte til det lokale musik- og kulturliv i lokalområdet (tidligere Rosenholm Kommune

§3. Institutionen ledes via en bestyrelse på 7 personer, som konstituerer sig selv med formand m/k, kasserer og sekretær. Bestyrelsen kan vælge sig som kollektiv ledelse. Der kan af bestyrelsen tilforordnes personer ad hoc.

§4. Institutionens bestyrelse hæfter ikke personligt for de af institutionen indgåede forpligtigelser, for hvilke alene institutionen hæfter med dens respektive formue.

§5.
a. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i oktober måned, og hvortil der annonceres i dagspressen med angivelse af dagsorden med mindst 8 dages varsel.
b. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før afholdelse heraf, herunder forslag til opstilling af personer til bestyrelsen.
c. På generalforsamlingen afgøres alle sager med almindelig stemmeflertal. Ændring af vedtægter kræver mindst 2/3 af afgivne stemmer for forslaget ved en ordinær og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages. Alle borgere over 18 år i lokalområdet (tidligere kendt som Rosenholm Kommune) har stemmeret.
d. Der føres protokol/referat over vedtagne beslutninger.

§6. På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Forelæggelse af revideret regnskab samt budget
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af:
a. Bestyrelsesmedlemmer (4 afgår i lige år – 3 i ulige år)
b. Suppleanter (2 personer)
c. Revisor
d. Revisorsuppleant
6. Eventuelt

§7. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 2/3 af afgivne stemmer ved en generalforsamling er for. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§8. Institutionen tegnes ved underskrift af formand m/k, ved kollektiv bestyrelse af denne. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån, tegnes institutionen ved underskrift af den samlede bestyrelse.

§9. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§10. Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen stemmer herfor.

§11. Der føres protokol/referat over vedtagne beslutninger. Protokol/referat underskrives/godkendes af bestyrelsen – senest ved næste møde.

§12. Institutionens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september, og senest den 15. november afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne.

§13. Når der måtte være oparbejdet en likvid formue på kr. 50.000, gives der mulighed for at imødekomme ansøgninger om tilskud / støtte til diverse almennyttige formål indenfor musik- og teaterområdet i lokalområdet (tidligere kendt som Rosenholm Kommune). Primært nye tiltag inden for musikalske aktiviteter tilgodeses. Den likvide formue må dog aldrig ved uddeling gøres mindre end kr. 50.000. Den til enhver tid siddende bestyrelse beslutter enerådigt ved almindeligt flertal, hvilke ansøgninger, der skal imødekommes.

§14. Bestyrelsen udpeger hvert år, efter bestyrelsen har konstitueret sig, 3-5 medlemmer til et støtteudvalg, der står for følgende:

  1. At markedsfører muligheden for at søge støtte hos institutionen på hjemmesiden og andre digitale medier.
  2. Indstille emner til bestyrelsen som opfylder kravene til at modtage støtte fra institutionen.
  3. At informere offentligheden om, hvad midlerne i institutionen er blevet anvendt til.
  4. Udvalget skal udvælge emner som indstilles til bestyrelsen. Emnerne skal opfylde pkt. 13 i vedtægterne, herunder specielt, at der er tale om emner der opfylder kravet angående uddeling til almennyttige formål.
  5. Forud for indstillingen til bestyrelsen skal emnerne være godkend af Told og Skat.

Medlemmerne skal primært udpeges blandt borgere i lokalområdet (tidligere kendt som Rosenholm Kommune), som har været aktive i forhold til festivalen inden for de seneste år.
Et medlem kan alene i en uafbrudt periode maksimalt udpeges i 4 på hinanden følgende år.
Medlemmerne skal benytte institutionens mailadresse til korrespondance angående støtteudvalget. Mailadressen er ”støtterosenholmfestival@gmail.com

§15.
a. Institutionen kan kun opløses, når 2/3 af medlemmerne på 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor (se indkaldelse pkt. 8).
b. Ikke forbrugte udloddede midler fra Elite Gaming A/S returneres til Elite Gaming A/S, der er forpligtet til at indbetale afgift af gevinstgivende spilleautomater svarende til den returnerede udlodning.
c. Ophører institutionen at eksistere, skal foreningens formue anvendes til almennyttige formål indenfor musik- og teaterområdet i lokalområdet (tidligere kendt som Rosenholm Kommune), eller på anden måde almennyttige formål efter nærmere bestemmelse af den opløsende generalforsamling.

Således vedtaget den 21. oktober 2016

Dirigent
Henrik Andersen